Fr. Justine Thiraviam

Diocesan Social Service Society, Sevaniketan, Kunjwani, Gangyal, Jammu – 180 010, J&K