Sr. Vinaya Francis, UMI (Treasurer)

St. Mary’s Hospitalsr-vinaya-umi

Bazpur (P.O.)

Udham Singh Nagar (Dt.) – 262 401, Uttarakhand

Ph: 08765891554

e-mail: vinayafrancis@rediffmail.com