Jesupal Health Centre

Padampur Sukhro, Kotadwar (P.O.), Pauri, Garwhal (Dt.) – 246 149, Uttarakhand

Mem. No. UT-110