St. Paul’s Health Centre

Satpuli (P.O.), Pauri, Garhwal (Dt.) – 246 172, Uttarakhand

Mem. No. UT-112